Privacy verklaring


MdTools  gevestigd in ‘s-Gravenpolder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Voor alle vragen en/of opmerkingen in verband met deze privacy verklaring kunt u een e-mail versturen naar info@mdtools.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MdTools bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (bedrijf)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door correspondentie of telefonisch contact

Bijzonderheden en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar ten zij met uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mdtools.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
MdTools verwerkt uw persoonsgegeven voor de volgende doelen:
– De uitvoering van bestellingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
–  MdTools verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
MdTools neemt een besluiten over zaken doe (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s pf -systemen, zonder dat daar een mens(bijvoorbeeld medewerker van MdTools tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren; MdTools bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor w gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
MdTools verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MdTools blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 
MdTools gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MdTools en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegeven sturen naar info@mdtools.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
MidiTrade bv wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MdTools neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact via info@mdtools.nl  met ons op
wij gebruiken een beveiligde server. Alle gevoelige informatie wordt via beveiligde SSL (secure socket layer) technologie verzonden.
u werkt in onze beveiligde en versleutelde omgeving wanneer u in de adresbalk van het internet browser  info@mdtools.nl ziet staan en een gesloten hangslot icoontje naast het internet adres is weergegeven.
Hyperlinks naar andere websites; op onze website kunnen hyperlinks geplaatst worden naar andere relevante websites. Door gebruik te maken van deze hyperlink, verlaat u onze website en kunnen wij derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De andere websites vallen niet onder deze privacy verklaring. Wij verzoeken U dan ook om de privacy verklaring van andere websites te raadplegen.
u kunt in uw internet browser aangegeven om u op de hoogte te brengen wanneer een Cookie-aanvraag wordt verzonden. U kunt het cookie-gebruik ook geheel uitzetten. Wanneer u beslist de cookie-functionaliteit uit te zetten, dan kan de dienst gedeeltelijk of geheel niet werken.

(laatste versie 30-03-2020)